Правила користування і здійснення покупок на нашому сайті регламентується публічним клієнтським договором.

Власник інтернет-магазину, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, іменованих «Покупець», ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, аксесуари і біжутерію, а також подібні вироби, в асортименті на умовах цього Публічного договору, які наведені нижче:

1. Терміни, що використовуються в Публічному договорі.

1.1. Власник інтернет-магазину — www.youko.com.ua

 1.2. Публічний договір - договір купівлі-продажу, встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому відповідно до законодавства України, надано пільги, однакові умови придбання товару на умовах публічної оферти з моменту акцептації її Покупцями.

1.3. Публічна оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, передбачених Публічним договором.

1.4. Акцептація - надання Покупцем повного і безумовного згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, оформляється:

- шляхом замовлення Покупця, здійсненого через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою www.youko.com.ua

- шляхом замовлення Покупця, здійсненого за допомогою телефонного дзвінка за номером, вказаним в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою www.youko.com.ua

- шляхом замовлення Покупця, вчиненого в роздрібних магазинах Продавця; ці дії свідчать про прийняття Покупцем Публічної оферти.

1.5. Товар - ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, біжутерія та аксесуари в кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою www.youko.com.ua

1.6. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому має одну з перерахованих нижче ознак: 

- недолік взагалі не може бути усунутий; 

- усунення недоліку вимагає більш 14 (чотирнадцяти) календарних днів; 

- недолік робить товар суттєво іншим, ніж передбачено Публічним договором.

2. Акцептація Публічного договору.

2.1. Для Покупця підтвердженням повного і безумовного прийняття Публічної оферти є один із таких способів здійснення замовлення Покупцем, а саме:

2.1.1. замовлення Покупця, здійснене через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою www.youko.com.ua.

2.1.2. замовлення Покупця в інтернет-магазині Продавця, здійснене за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка за номерами, вказаними за веб-адресою www.youko.com.ua

2.1.3. замовлення Покупця, зроблене в роздрібних магазинах Продавця (способи, передбачені п.п. 2.1.1., 2.1.2. і 2.1.3. п. 2.1. Договору, далі по тексту разом або окремо іменуються «Замовлення»).

2.2. С момента получения Продавцом Заказа Публичный договор считается заключенным без его последующего подписания.

3. Предмет Публічного договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, що належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.

3.2. Основні характеристики Товару містяться в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою сайту в описі під кожним відповідним Товаром.

4. Якість Товару і гарантійний термін.

4.1. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості або зразків (еталонів). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником відповідного товару.

4.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

4.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

4.3.2. на безкоштовне усунення недоліків товару в розумний строк;

4.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків товару.

4.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

4.4.1. на припинення Відкритого договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

4.4.2. вимагати заміни товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

4.5. Доставка Товару для усунення недоліків в найближчу торгову точку продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється за рахунок Покупця.

5. Умови доставки товару.

5.1. Доставка Товару здійснюється способами, які передбачені в інтернет магазині Продавця за веб-адресою www.youko.com.ua на момент скоєння Замовлення Покупцем.

5.2. Доставка Товару здійснюється по всій території України.

5.3. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

5.4. У разі доставки Товару третіми особами (кур'єрською службою, експедиторською службою ін.), Відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе відповідна третя особа.

5.5. Продавець зобов'язується доставити товар Покупцеві в такі строки:

5.5.1. не пізніше - 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця;

5.5.2. в інший узгоджений Покупцем і Продавцем термін;

5.6. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту оплати 100 (ста)% вартості Товару будь-яким передбаченим способом.

6. Ціна та порядок оплати товару.

6.1. Ціна Товару визначається на підставі цін, зазначених в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою www.youko.com.ua на момент скоєння Замовлення Покупцем і вимагає підтвердження Продавцем після отримання замовлення від Покупця.

6.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість Товару в наступному порядку:

6.2.1. При оформленні Замовлення на виготовлення Товару Покупець зобов'язується сплатити 100 (сто)% від вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення.

6.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на підставі виставленого Продавцем рахунку або іншим чином погодженим між Продавцем і Покупцем. Всі платежі здійснюються в національній грошовій одиниці України - гривні.

6.4. Оплата Покупцем Товару проводиться одним з наступних способів:

6.4.1. перерахуванням коштів на поточний рахунок Продавця в банківській установі. Днем здійснення платежу є день зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.

7. Відповідальність.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. У разі порушення Продавцем термінів доставки Товару, передбачених Публічним договором Продавець зобов'язується виплатити Покупцю штраф у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення термінів доставки.

7.3. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця до моменту доставки товару Покупцеві, Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% передоплати за Товар.

7.4. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань Публічного договору.

7.5. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Публічним договором у випадках, якщо були обставини непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення Публічного договору внаслідок дій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і / або попереджені якимось або способом.

7.6. Наявність і тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) мають бути належним чином підтверджені відповідним документом компетентного органу.

8. Термін дії Публічного договору.

8.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

8.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

8.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

8.2.2. з ініціативи Покупця шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару;

8.2.3. за рішенням суду;

8.2.4. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.

9. Інші умови.

9.1. Всі суперечки, що виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом переговорів.

9.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.3. У випадках, неврегульованих цим Публічним договором Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

9.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без внесення в нього таких положень.

9.5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності і жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про внесення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

9.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами , документами бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, дозволяє закріпити людини за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

9.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних, Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі наданої ним при укладенні Договору з Продавцем і необхідним для реалізації зазначеної вище мети.

9.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», знаком.

9.10. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, включених в базу персональних даних, виключно в цілях, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.

9.11. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

9.12. Покупець дозволяє надати їм доступ до персональних даних, які внесені в базу персональних даних третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, включених в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача ( поширення) здійснюється виключно в цілях, передбачених цим Договором.

9.13. Претензії від Покупців приймаються Продавцем по e-mail адресу, зазначену на сайті www.youko.com.ua

9.14. Гарантійний ремонт Товару здійснюється Продавцем за адресою, вказаною на сайті www.youko.com.ua

ind
Товар додано до списку

Ми використовуємо файли cookies для безпечної роботи нашого магазину (обов'язкові файли cookies) та створення додаткових послуг та пропозицій, які тебе зацікавлять (необов'язкові cookies - ти можеш поділитися ними додатково). Міняй налаштування свого пристрою самостійно. Докладнішу інформацію знайдеш у Політиці конфіденційності.